Český svaz juda

cesky svaz JudoCílem činnosti  Českého svazu juda jako občanského sdružení je sdružovat všechny zájemce o judo v České republice a evidovat je, propagovat a rozvíjet judo, pomáhat vytvářet podmínky činnost juda, organizovat a řídit soutěže juda, vydávat jednotná soutěžní jakož i jiná pravidla a řády týkající se juda s působností pro území celé České republiky,  vyjadřovat, prosazovat a zastupovat zájmy juda v České republice a členů sdružení, zabezpečovat reprezentaci  České republiky  v judu  a zastupovat české judo v mezinárodních organizacích juda.

 

 Český svaz juda reprezentuje judo ve vztahu k orgánům veřejné moci v České republice, ve vztahu k jiným subjektům v České republice a také v mezinárodních vztazích.

Mezi hlavní činnosti Českého svazu juda patří zejména:

a) sdružovaní všech zájemců o judo v České republice a zastupování jejich

zájmů,

b) zabezpečování popularizace a rozvoje juda a jeho forem,

c) zpracovávání dlouhodobé koncepce rozvoje juda v České republice a

zabezpečování jejího naplňování,

d) vytváření podmínek pro činnost juda v České republice,

e) tvorba jednotných soutěžních a jiných pravidel a řádů juda s působností pro území celé České republiky; soutěžní pravidla a řády musí být v souladu

s pravidly Mezinárodní  federace juda (International Judo Federation) a Evropské unie juda (European Judo Union),

f) organizovaní a řízení mezinárodních soutěží juda, tréninkových kempů a soustředění, kongresů, konferencí, seminářů  a jiných aktivit  v judu evropské nebo světové úrovně na území České republiky,

g) organizovaní a řízení soutěží juda s celostátní působností,

h) zabezpečení reprezentace České republiky v judu,

i) zabezpečení a řízení odborné přípravy trenérů juda v České republice,

j) zabezpečení a řízení odborné přípravy rozhodčích,  zkušebních komisařů a

dalších činovníků juda v České republice,

k) vedení evidence členů sdružení,

l) podpora činnosti sdružených členů, jež je  v souladu se zájmy juda v České  republice,

m) prosazování a ochrana společných zájmů a práv sdružených členů,

n) tvorba finančních a jiných materiálních podmínek pro činnost sdružení, pro organizaci a zabezpečení  soutěží v působnosti Českého svazu juda a reprezentaci České republiky v judu,

o) hospodaření s vlastním i svěřeným majetkem a vedení s tím spojené účetní a  jiné evidence,ČSJu – návrh stanov

p) zabezpečování finančních a jiných materiálních zdrojů pro činnost juda v České  republice, včetně uplatňování nároků a podávání žádostí na finanční prostředky na činnost juda (dotace apod.), soustřeďování získaných finančních prostředků  a jejich případné přerozdělování mezi sdružené členy, a také kontrola použití  peněžních prostředků rozdělených mezi členy sdružení,

q) materiální a organizační podpora sportovních aktivit sdružených členů,

r) rozhodování sporů v působnosti Českého svazu juda,

s) zastupování sdružených členů ve věcech týkajících se juda ve vztazích s orgány veřejné moci České republiky, jakož i s jinými tuzemskými i zahraničními subjekty, zejména s jinými sportovními svazy a organizacemi, školskými zařízeními, medii apod., jež jsou v zájmu sdružení a sdružených členů,

t) spolupráce s jinými tuzemskými a zahraničními subjekty v zájmu juda a jeho dalšího rozvoje.