Česká rugbyová unie

ceska rugbyova unieČSRU je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, vytvořenou podle demokratických zásad, nezávislou na politických stranách a hnutích, která jedná svým vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost podle těchto stanov. V záležitostech, které se dotýkají společných zájmů sdružených spolků, jejich postavení a podmínek souvisejících s organizováním sportu, pak ČSRU sdružené spolky organizačně zastupuje při jednáních na úrovni dotyčných orgánů státní správy a dalších veřejných i soukromých institucí, které na tyto záležitosti mají vliv nebo o nich rozhodují.

ČSRU sdružuje:

 

a) oddíly rugby tělovýchovných jednot a jejich individuální členy – fyzické osoby,

b) kluby rugby působící v místech jejich sídla a jejich individuální členy - fyzické osoby. Kluby rugby a oddíly TJ sdružené v ČSRU zcela samostatně vykonávají svou činnost a odpovídají za správu a evidenci vlastního i svěřeného majetku a vlastní právní úkony. ČSRU plní zejména tyto hlavní úkoly:

a) podporuje činnost sdružených oddílů a klubů (dále jen spolky) a přijímá stanoviska a opatření, která jsou v souladu s jejich zájmy,

b) usiluje o vytváření vhodných ekonomických, finančních a materiálních podmínek pro podporu sportovních a tělovýchovných aktivit ve sdružených spolcích, zabezpečení soutěží řízených ČSRU a státní reprezentace ve všech věkových kategoriích,

c) soustřeďuje veřejné, soukromé i vlastní finanční zdroje, které jsou svou právní povahou určeny pro financování společných činností sdružených spolků (rozvojové programy, školení kádrů, materiální zabezpečení, letní tábory mládeže, metodické materiály, finanční podpora trenérů mládeže apod.) a podle rozhodnutí valné hromady ČSRU  zajišťuje jejich rozdělování a kontrolu jejich užití.

d) prosazuje a chrání společné zájmy a práva sdružených spolků, činí příslušná opatření a je sdruženým spolkům nápomocna v případech, kdy jsou práva sdružených spolků omezována či porušována, a to i případnou právní konzultací nebo pomocí,

e) spolupracuje se státními orgány a výkonným výborem ČSTV a prosazuje podporu a pomoc pro realizaci společných zájmů sdružených spolků a rugbyového hnutí v ČR,

f) spravuje vlastní i svěřený majetek a práva,

g) zabezpečuje popularizaci a rozvoj rugby v ČR,

h) zabezpečuje státní reprezentaci v rugby,

i) organizuje a řídí soutěže rugby všech věkových kategorií,

j) eviduje oddíly rugby tělovýchovných jednot a samostatné kluby rugby a jejich individuální členy – fyzické osoby,

k) pečuje o výchovu odborných kádrů – rozhodčích, trenérů – a vede jejich evidenci,

l) pečuje o odborný růst funkcionářů.