Česká basketballová federace

czech basketball federationZákladním posláním a cílem činnosti ČBF je péče o všestranný rozvoj basketbalu v ČR a vytváření podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní stupně.

 

 Své poslání uskutečňuje ČBF zejména tím, že rozvíjí basketbal a organizuje basketbalové soutěže na území ČR, spolupodílí se na vytvoření

podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní stupně s cílem zabezpečit klubovou i státní reprezentaci;

zastupuje zájmy českého basketbalu v mezinárodních sportovních organizacích a je jediným představitelem českého basketbalu;

zastupuje a hájí zájmy českého basketbalu před státními orgány ČR i před orgány územní samosprávy;

napomáhá při zajišťování materiální a finanční základny pro rozvoj basketbalu, za kterýmžto účelem  může  rozvíjet  také  hospodářskou

činnost  a  může  mít  účast  v  jiných  právnických osobách;

je výhradním majitelem, vyhlašovatelem a organizátorem basketbalových soutěží a akcí na území ČR a výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních, rozhlasových i audiovizuálních práv i ostatních práv zde výslovně neuvedených, ale vztahujících se ke všem soutěžím a akcím řízeným ČBF na území ČR.