Český volejbalový svaz

cesky volejbalovy svazČVS je jediným subjektem uznaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  České republiky a  Českým olympijským výborem a současně jediným garantem rozvoje volejbalu pověřeným řízením volejbalu a beachvolejbalu (dále jen “volejbalu”) na území České republiky.

 

2.  ČVS je zakládajícím  členem mezinárodních volejbalových organizací:

Mezinárodní volejbalové federace (dále jen “FIVB”) a Evropské volejbalové konfederace (dále jen ”CEV”). Jejich základní dokumenty jsou východiskem pro činnost ČVS a musí být respektovány i jakoukoliv třetí stranou podílející se v součinnosti s ČVS na rozvoji volejbalu v České republice. Na území  České republiky jsou celostátní orgány  ČVS (konference  ČVS, výbor  ČVS, správní rada  ČVS) oprávněny rozhodnout o případných odlišnostech směrnic ČVS oproti dokumentům FIVB a CEV. ČVS je jediným představitelem českého volejbalu v těchto mezinárodních organizacích.

3.  ČVS vytváří podmínky pro rozvoj všech forem a výkonnostních úrovní volejbalu včetně masového a rekreačního. ČVS zabezpečuje státní reprezentaci a podporuje reprezentaci oddílovou.

4.  ČVS je výhradním majitelem,  zřizovatelem a organizátorem volejbalových soutěží a akcí na území České republiky, které řídí svými orgány všech úrovní v duchu dokumentů FIVB a CEV a na základě směrnic ČVS.

5. Posláním ČVS je mimo jiné školit, doškolovat a zabezpečovat vzdělávání trenérů, rozhodčích, školitelů a dalších odborných volejbalových

funkcionářů.