Česká florbalová unie

ceska florbalova uniePosláním ČFbU je pečovat o komplexní rozvoj florbalu v České republice a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky; prostřednictvím činnosti ve florbalových klubech vést mládež k pozitivním občanským postojům a zdravému způsobu života.

 

2. Své poslání ČFbU uskutečňuje ČFbU zejména tím, že:

a) vytváří podmínky pro výchovu mládeže a talentované mladé florbalisty připravuje pro dosažení nejvyšší výkonnosti;

b) zřizuje, pořádá a organizuje florbalové soutěže všech tříd, které přímo řídí svými orgány podle pravidel florbalu a na základě předpisů, které pro jejich řízení vydává;

c) vydává řády a předpisy pro činnost v rámci ČFbU; vedle předpisů pro organizaci a řízení soutěží, kterými jsou zejména soutěžní řád, rozpisy soutěží, registrační řád, přestupní řád, disciplinární řád apod., vydává i statuty a řády upravující činnost orgánů ČFbU, podmínky pro účast v soutěžích ČFbU, zásady pro rozhodování sporů v ČFbU, pro nakládání s majetkem ČFbU atd.;

d) organizuje a řídí přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších činovníků;

e) prosazuje a chrání zájmy a práva florbalu a subjektů sdružených v ČFbU vůči státním, politickým a jiným orgánům a organizacím, zastupuje florbal v České republice i v zahraničí a dbá přitom všestranného prospěchu unie a  členských klubů i účastníků soutěží;

f) zabezpečuje sportovní reprezentaci České republiky v soutěžích IFF, pořádá mezinárodní a mezistátní utkání a zajišťuje potřebnou přípravu družstev sportovní reprezentace;

g) podle potřeby zřizuje nadace a fondy, případně jiné neziskové instituce k podpůrným a humanitárním účelům;

h) vydává vlastní odbornou literaturu na podporu rozvoje florbalu a tiskoviny pro potřeby soutěží;

i) zabezpečuje propagaci florbalu v hromadných sdělovacích prostředcích, vyhlašuje ankety v souvislosti s florbalovými soutěžemi a činností

reprezentačních družstev.