Česká svaz cyklistiky

cesky svaz cyklistikyCyklistika je jízda na kole v dopravní, rekreační, turistické i sportovní funkci, v organizované i neorganizované podobě. Svou univerzálností a přístupností všem věkovým a sociálním skupinám obyvatelstva je nedílnou součástí tělesné kultury národa. Podílí se na regeneraci pracovní síly, je prostředkem pro činnost ve volném čase. Kolo, jako široce užívaný dopravní prostředek, udržuje čistotu ovzduší a veškerého životního prostředí a má tak významnou hodnotu ekologickou.

Zásadou provozování cyklistiky je naprostá rovnost mezi všemi cyklisty v nejširším slova smyslu, bez omezení rasových, národnostních, územních, politických, náboženských, majetkových či jiných, rovnost mezi všemi jejími disciplínami a odvětvími mezi sportovci, mezi jejími provozovateli bez ohledu na způsob jejich organizovanosti.

ČSC realizuje svoji činnost na základě ustanovení obecně závazných právních předpisů, těchto stanov, v duchu demokratických principů a zásad k zajištění všestranného rozvoje cyklistiky ve všech jejích formách, organizačních a výkonnostních úrovních.

Posláním ČSC je zejména vyjadřovat, prosazovat a chránit zájmy české cyklistiky, zvyšovat její společenskou prestiž doma i v zahraničí, pečovat o její všestranný rozvoj, jakož i chránit práva a oprávněné zájmy jeho členů v souvislosti s jejich činností v rámci ČSC.