Seznam svazů

Fotbalová asociace České republiky
10.06.2013 - 16:04

Fotbalová asociace České republiky

Fotbalová asociace České republiky (ve zkratce FAČR) je členský svaz organizací FIFA a UEFA a orgán, který organizuje fotbal v Česku. Je dalším z pokračovatelů Českého fotbalového svazu, založeného v roce 1901. Do června 2011 se označoval názvem Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS). Organizuje i nejvyšší české fotbalové soutěže, 1. Gambrinus ligu i Pohár České pošty. Do jeho kompetence spadá i česká fotbalová reprezentace nebo futsal. V asociaci je zaregistrováno téměř 4 000 klubů a přes 600 000 hráčů.

Více ›
Svaz kulturistiky a fitness České republiky
22.10.2013 - 09:34

Svaz kulturistiky a fitness České republiky

Více ›
Svaz lyžařů ČR
10.06.2013 - 16:07

Svaz lyžařů ČR

Svaz lyžařů ČR (SLČR) je zájmové sdružení občanů ČR s vlastní právní subjektivitou. Je vrcholnou organizací lyžařského sportu v České republice, která hájí zájmy lyžování směrem k organizacím v ČR i k Mezinárodní lyžařské federaci (FIS). Je členem ČSTV, Českého olympijského výboru a FIS. Základním posláním Svazu lyžařů ČR je široká podpora rozvoje lyžování, lyžařského sportu, vrcholového lyžování a sportovní reprezentace České republiky. Základem činnosti je aktivní podpora a propagace všech forem lyžování mládeže a dospělých.

Více ›
Svaz národní házené
21.10.2013 - 22:23

Svaz národní házené

Svaz národní házené je sdružením, které má hlavní cíl zabezpečovat komplexní rozvoj národní házené.

Více ›
Česká asociace amerického fotbalu
10.06.2013 - 16:14

Česká asociace amerického fotbalu

Předmětem činnosti ČAAF je organizování amerického fotbalu a všech jeho forem na území České republiky. Cílem ČAAF je rozvoj amerického fotbalu v České republice. Činnost ČAAF je založena na demokratických zásadách a právní subjektivitě.

Více ›
Česká asociace squashe
19.11.2013 - 17:04

Česká asociace squashe

Více ›
Česká baseballová asociace
10.06.2013 - 16:16

Česká baseballová asociace

Předmětem činnosti asociace je podpora, organizace a vnější reprezentace baseballového hnutí České republiky ve všech jeho formách. Cílem asociace je rozvoj baseballu v České republice.

Více ›
Česká basketballová federace
10.06.2013 - 16:14

Česká basketballová federace

Základním posláním a cílem činnosti ČBF je péče o všestranný rozvoj basketbalu v ČR a vytváření podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní stupně

Více ›
Česká boxerská asociace
19.11.2013 - 09:49

Česká boxerská asociace

Více ›
Česká florbalová unie
10.06.2013 - 16:12

Česká florbalová unie

Posláním ČFbU je pečovat o komplexní rozvoj florbalu v České republice a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky; prostřednictvím činnosti ve florbalových klubech vést mládež k pozitivním občanským postojům a zdravému způsobu života.

Více ›
Česká golfová federace
10.06.2013 - 16:13

Česká golfová federace

ČGF má právní formu občanského sdružení, registrovaného Ministerstvem vnitra České republiky, řídí se stanovami a rozhodnutími orgánů ČGF. ČGF zejména vytváří podmínky pro organizování závodní činnosti, vypisuje vrcholné celostátní soutěže a turnaje, organizuje státní reprezentaci České republiky, zajišťuje zájmy svých členů ve vztahu k jiným subjektům, vytváří technicko – organizační předpoklady pro zajištění golfové hry v České republice, pomáhá rozvoji golfové hry, vyvíjí hospodářskou činnost a vykonává disciplinární pravomoc. Rolí ČGF je pečovat o rozvoj golfu v České republice a vytvářet pro něj všestranné a rovnoprávné podmínky.

Více ›
Česká gymnastická federace
10.06.2013 - 16:09

Česká gymnastická federace

ČGF je kompetentní organizací k jednání s mezinárodními sportovními s mezinárodními sportovními organizacemi, zejména – Mezinárodní gymnastická federace (FIG), Evropská gymnastická unie (UEG), Mezinárodní olympijský výbor (CIO), pro sportovní odvětví – sportovní gymnastika, moderní gymnastika, skoky na trampolíně, akrobatická gymnastika, gymnastický aerobik a další sportovní odvětví spadající pod kompetenci FIG a UEG.

Více ›
Česká rugbyová unie
10.06.2013 - 16:15

Česká rugbyová unie

ČSRU je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, vytvořenou podle demokratických zásad, nezávislou na politických stranách a hnutích, která jedná svým vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost podle těchto stanov. V záležitostech, které se dotýkají společných zájmů sdružených spolků, jejich postavení a podmínek souvisejících s organizováním sportu, pak ČSRU sdružené spolky organizačně zastupuje při jednáních na úrovni dotyčných orgánů státní správy a dalších veřejných i soukromých institucí, které na tyto záležitosti mají vliv nebo o nich rozhodují.

Více ›
Česká softballová asociace
19.11.2013 - 09:47

Česká softballová asociace

Více ›
Česká svaz cyklistiky
10.06.2013 - 16:11

Česká svaz cyklistiky

Cyklistika je jízda na kole v dopravní, rekreační, turistické i sportovní funkci, v organizované i neorganizované podobě. Svou univerzálností a přístupností všem věkovým a sociálním skupinám obyvatelstva je nedílnou součástí tělesné kultury národa. Podílí se na regeneraci pracovní síly, je prostředkem pro činnost ve volném čase. Kolo, jako široce užívaný dopravní prostředek, udržuje čistotu ovzduší a veškerého životního prostředí a má tak významnou hodnotu ekologickou.

Více ›
Česká unie bojových umění
22.10.2013 - 09:34

Česká unie bojových umění

Více ›
Česká unie sportu
18.10.2013 - 16:29

Česká unie sportu

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Vznikla 27. dubna 2013 formou transformace a změny názvu ČSTV. V ČUS jsou dobrovolně sdruženy sportovní svazy s celostátní působností, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako občanská sdružení podle Zákona o sdružování občanů č.83/1990 Sb.

Více ›
Český atletický svaz
10.06.2013 - 16:02

Český atletický svaz

Český atletický svaz (ČAS) je samosprávným sdružením atletických oddílů a klubů na území České republiky. Eviduje kolem 35 tisíc členů ve více než 250 oddílech a klubech. ČAS je členem Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) a jejím prostřednictvím kontinentální Evropské atletiky. Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada, mezi jejíž široké pravomoci patří mj. volba Předsednictva ČAS, které je statutárním orgánem svazu. Správu ČAS zajišťuje sekretariát se sídlem v Praze na Strahově.

Více ›
Český badmintonový svaz
10.06.2013 - 16:17

Český badmintonový svaz

Český badmintonový svaz plní tyto hlavní úkoly: organizuje a řídí činnost badmintonového hnutí na území ČR v souladu s příslušnými normami, organizuje a řídí svoji účast v mezinárodních badmintonových organizacích (BWF a BE) s respektováním jejich předpisů o členství v nich, organizuje a řídí své sportovní soutěže v badmintonu na území ČR,

Více ›
Český horolezecký svaz
21.10.2013 - 22:37

Český horolezecký svaz

Český horolezecký svaz je občanské sdružení, které bylo ve své současné podobě založeno v roce 1990 a navázalo tak na činnost zastřešujících horolezeckých organizací, které na území ČR působily dříve. Hlavní činností ČHS je podpora horolezectví ve všech jeho formách a disciplínách včetně skialpinismua vytváření podmínek pro to, aby se tento sport mohl v ČR rozvíjet na rekreační i špičkové úrovni.

Více ›
Český olympijský výbor
10.06.2013 - 16:19

Český olympijský výbor

Český olympijský výbor (ČOV) byl založen 18. května 1899. Dle Olympijské charty má rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách. Zodpovědnost a role Českého olympijského výboru je však mnohem širší. Nově zastupuje zájmy českého sportu jako celku vůči státu. ČOV má za cíl zlepšení postavení sportu ve společnosti a jeho zpřístupnění nejširší veřejnosti. Usiluje o zlepšení financování sportu, a to zejména v oblasti mládeže.

Více ›
Český svaz curlingu
10.06.2013 - 16:16

Český svaz curlingu

Curling je hra dovedností a tradic. Je zážitkem sledovat úspěšně zahraný kámen a je potěšením pozorovat starobylé tradice curlingu promítající se do smyslu a náboje současné hry. Curleři hrají pro vítězství, ale nikdy proto, aby pokořili soupeře. Curleři raději přijmou porážku, než aby vyhráli nečestně. Opravdový curler se nikdy nepokouší odvést pozornost soupeře nebo mu jinak znemožnit, aby hrál nejlépe jak umí.

Více ›
Český svaz juda
10.06.2013 - 16:18

Český svaz juda

Cílem činnosti Českého svazu juda jako občanského sdružení je sdružovat všechny zájemce o judo v České republice a evidovat je, propagovat a rozvíjet judo, pomáhat vytvářet podmínky činnost juda, organizovat a řídit soutěže juda, vydávat jednotná soutěžní jakož i jiná pravidla a řády týkající se juda s působností pro území celé České republiky, vyjadřovat, prosazovat a zastupovat zájmy juda v České republice a členů sdružení, zabezpečovat reprezentaci České republiky v judu a zastupovat české judo v mezinárodních organizacích juda.

Více ›
Český Svaz Kickboxu
21.10.2013 - 23:21

Český Svaz Kickboxu

Český Svaz Kickboxu byl založen s cílem sjednotit a organizačně zastřešit sportovní činnost jednotlivých tělovýchovných jednot a sportovních klubů v oblasti bojových sportů.

Více ›
Český svaz ledního hokeje
10.06.2013 - 16:04

Český svaz ledního hokeje

Český svaz ledního hokeje (ČSLH) je občanským sdružením zastřešujícím dění v ledním hokeji v České republice. V roce 1908 byl jedním ze zakládajících členů Mezinárodní hokejové federace. ČSLH organizuje na centrální úrovní I. a II. ligu mužů, extraligu a ligu juniorů, extraligu a ligu staršího dorostu a ligu žen. Prostřednictvím krajských svazů pak extraligu a ligu mladšího dorostu a další mužské, juniorské, dorostenecké či žákovské soutěže. ČSLH vysílá českou hokejovou reprezentaci (včetně mládežnických výběrů, žen, veteránů a sledge hokejistů) k mezinárodním utkáním.

Více ›
Český svaz moderní gymnastiky
10.06.2013 - 16:10

Český svaz moderní gymnastiky

Svaz propaguje českou moderní gymnastiku a prosazuje její zájmy při jednání s FIG, UEG a s partnerskými národními organizacemi. Obdobnou činnost vyvíjí i ve styku s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR), ČOV, ČSTV, Českou obcí sokolskou (ČOS), Orlem, Asociací sportu pro všechny (ASPV) a při jednání s ostatními právnickými osobami.

Více ›
Český svaz skupinové estetické gymnastiky
10.06.2013 - 16:10

Český svaz skupinové estetické gymnastiky

Estetická skupinová gymnastika je poměrně novým gymnastickým odvětvím. Vznikla původně ve Finsku, jako gymnastika s významným zdravotním aspektem a nejdříve se šířila především ve státech severní Evropy (Estonsko, Švédsko, Dánsko…).

Více ›
Český tenisový svaz
10.06.2013 - 16:06

Český tenisový svaz

Český tenisový svaz o.s. (zkratka ČTS) je dobrovolné samostatné občanské sdružení vzniklé 17. května 1990, ve kterém se organizují fyzické nebo také právnické osoby na území České republiky s cílem organizace tenisových aktivit. Mimo jiné spravuje národní reprezentační mužstva, zastupuje a jedná za český tenis v mezinárodních organizacích, propaguje a hájí jeho zájmy, organizuje jednotlivce v rámci tenisových klubů, pořádá soutěže, je řídícím orgánem ve věci výchovy a akreditace hráčů, trenérů, rozhodčích a dalších funkcionářů.

Více ›
Český volejbalový svaz
10.06.2013 - 16:12

Český volejbalový svaz

ČVS je jediným subjektem uznaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Českým olympijským výborem a současně jediným garantem rozvoje volejbalu pověřeným řízením volejbalu a beachvolejbalu (dále jen “volejbalu”) na území České republiky.

Více ›